Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 423/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2016-12-13

Sygn. akt V GC 423/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział V Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Kędzia

Protokolant: M. W.

po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2016 roku w Kaliszu

na rozprawie

sprawy z powództwa: syndyka masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w O. W..

przeciwko: H. G.

o zapłatę

orzeka:

I.  zasądza od pozwanego H. G. na rzecz (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w O. W.. kwotę 20.849,54 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) z ustawowymi odsetkami od kwot:

- 5.308,78 zł. od dnia 06.06.2011 roku do dnia zapłaty,

- 645,84 zł. od dnia 09.04.2013 roku do dnia zapłaty,

- 3.269,80 zł. od dnia 21.04.2013 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.05.2013 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.06.2013 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.07.2013 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.08.2013 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.09.2013 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.10.2013 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.11.2013 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.12.2013 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.01.2014 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.02.2014 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.03.2014 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.04.2014 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.05.2014 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.06.2014 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.07.2014 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.08.2014 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.09.2014 roku do dnia zapłaty;

- 645,84 zł. od dnia 09.10.2014 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego na rzecz (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w O. W.. kwotę 3.460,00 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Krzysztof Kędzia

Sygn. akt V GC 423/16

UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2015 roku powód syndyk masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w O. W.. wniósł pozew przeciwko H. G. o zapłatę kwoty 20.849,54 zł. z ustawowymi odsetkami od kwot szczegółowo w pozwie wskazanych. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu podano, że (...) sp. z o.o. w O. W.., jeszcze przed ogłoszeniem upadłości, sprzedał pozwanemu dwa samochody marki R.. Pozwany nie uregulował zobowiązania i dlatego został wezwany do zapłaty. W odpowiedzi uznał swoje zadłużenie.

W dniu 16.02.2016 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zgodnie z żądaniem pozwu.

Pełnomocnik pozwanego złożył sprzeciw od tego nakazu zapłaty z wnioskiem o oddalenie powództwa w całości. Dodatkowo wniósł o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu. Zarzucono, że roszczenie jest przedawnione, a ponadto powód nie posiada legitymacji czynnej.

Na rozprawie w dniu 25.08.2016 roku pełnomocnik powoda wniosła, w ramach żądania ewentualnego, o zasądzenie spornej kwoty na rzecz upadłego, jednakże w pierwszej kolejności wniosła o zasądzenie na syndyka.

Pełnomocnik pozwanego wniósł o oddalenie powództwa także w zakresie żądania ewentualnego.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 02.06.2011 roku (...) sp. z o.o. w O. W.., sprzedał pozwanemu samochód marki R. (...) nr VIN: (...) za cenę 50.313,61 zł. Termin płatności ustalono na dzień 05.06.2011 roku. Transakcja została udokumentowana fakturą. Pozwany odebrał samochód i podpisał fakturę.

Dowód: faktura k. 18.

Następnie w dniu 08.03.2013 roku (...) sp. z o.o. w O. W.., sprzedał pozwanemu samochód marki R. (...) nr VIN: (...) za cenę 19.065,00 zł. Zapłata ceny została rozłożona na raty w następujący sposób:

- kwota 3.565,00 zł. - płatna do 20.04.2013 roku.,

- kwota 15.550,00 zł. - płatna w 24 ratach do dnia ósmego każdego miesiąca.

Transakcja została udokumentowana fakturą. Pozwany odebrał samochód i podpisał fakturę FA (...).

Dowód: faktura k. 17.

Pozwany nie spełniał zobowiązania w uzgodnionych terminach. Pismem z dnia 04.11.2014 roku (...) sp. z o.o. w upadłości układowej w O. W.. wezwał kupującego do zapłaty kwoty 20.849,54 zł. Przy czym w odniesieniu do faktury za sprzedaż samochodu R. (...) do zapłaty pozostała kwota 5.308,78 zł. Natomiast w odniesieniu do faktury obejmującej sprzedaż samochodu R. (...) do zapłaty pozostały raty miesięcznie w kwocie 645,84 zł. od dnia 08.04.2013 roku do dnia 08.10.2014 roku. Dodatkowo pozwany został wezwany do zapłaty kwoty 3.269,80 zł. , wynikającej z faktury FA (...), z terminem płatności do dnia 20.04.2013 roku.

Dowód: wezwanie do zapłaty k. 15-16,potwierdzenie odbioru k. 21.

W odpowiedzi na to pismo pozwany złożył pisemny wniosek, datowany na 20.11.2014 roku, o rozłożenie długu na raty. Motywował to krytyczną sytuacją finansową i stanem zdrowia.

Dowód: pismo k. 20.

Sprzedający nie realizował układu wobec wierzycieli i Sąd ogłosił jego upadłość likwidacyjną postanowieniem z dnia 27.07.2015 roku. Powołano syndyka masy upadłości

Okoliczności bezsporne.

Sąd pominął dowód z opinii biegłego lekarza psychiatry na okoliczność stanu świadomości pozwanego w chwili zawierania umów sprzedaży, gdyż pozwany nie uiścił wymaganej zaliczki (art. 130 4 § 5 k.p.c.).

Ponadto Sąd pominął dokumentację medyczną k. 76-120, gdyż nie miała wpływu na wynik sporu. Dokumenty te byłyby przydatne biegłemu psychiatrze, gdyby doszło do przeprowadzenia dowodu z opinii psychiatrycznej. Ocena tych dokumentów wymaga wiadomości specjalnych.

Sąd zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy odnieść się do zarzutu braku legitymacji procesowej czynnej syndyka masy upadłości. Nie ulega wątpliwości, że firma (...) sp. z o.o. w O. W.. jest w stanie upadłości likwidacyjnej. W tej sytuacji, w myśl art. 144 ust. 1 puin, postępowania dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu. Natomiast na mocy ust. 2 tego przepisu, postępowania, o których mowa w ust. 1 , syndyk prowadzi na rzecz upadłego, lecz w imieniu własnym.

W ocenie Sądu, wniosek pełnomocnika syndyka w przedmiocie roszczenie ewentualnego należy traktować jako stanowisko pełnomocnika w przedmiocie prawidłowego oznaczenia strony powodowej, a nie jako roszczenie ewentualne. Powszechnie przyjęta praktyka również przez Sąd Okręgowy w Łodzi ( vide wyrok w sprawie XIII Ga 189/16) określa w komparycji wyroku syndyka masy upadłości jako powoda, ale w sentencji zasądzającej roszczenie używa się tylko nazwy upadłego.

W tym stanie rzeczy zarzut braku legitymacji czynnej powoda jest chybiony.

Zgodnie z art. 535 k.c., przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić umówioną cenę.

Na powodzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że przeniósł własność i wydał towar pozwanemu. Materiał dowodowy zebrany w sprawie jednoznacznie wskazuje, że powód wykonał należycie swoje zobowiązanie. Okoliczność ta jest potwierdzona przez pozwanego. Terminy płatności zostały uzgodnione przez strony i zapisane na fakturach, którą podpisali kontrahenci. Wobec tego należy uznać, że są wiążące. Na pozwanym ciążył obowiązek wykazania zapłaty umówionej ceny. Takiego dowodu pozwany nie przedłożył. Zgłoszony zarzut przedawnienia roszczenia jest bezzasadny. W myśl art. 123 § 1 pkt 2) k.c. - bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. W ocenie Sądu, pismo pozwanego do powoda z wnioskiem o rozłożenie świadczenia na raty było uznaniem roszczenia przez dłużnika. Pozwany w tym piśmie wprost odwołuje się do wezwania do zapłaty, w którym precyzyjne określono wymaganą wierzytelność. W tej sytuacji bieg terminu przedawnienia rozpoczął się liczyć na nowo od dnia 20.11.2014 roku. Wniesienie pozwu ponownie przerwało bieg terminu przedawnienia, co nastąpiło w dniu 28.09.2015 roku, w myśl art. 123 § 1 pkt 1) k.c.

Roszczenia z tytułu umowy sprzedaży przedawniają się z upływem lat dwóch, co wynika z treści art.. 554 k.c. W tym stanie rzeczy roszczenie powoda nie jest przedawnione. Terminy płatności wynikają z uzgodnień zawartych między stronami i zostały zapisane na fakturach podpisanych przez kontrahentów. Wezwanie do zapłaty zostało sporządzone rzetelnie i pozwany uznał kwoty i terminy zapłaty za obowiązujące. Zarzut pełnomocnika pozwanego, że w odniesieniu do kwoty 5.308,78 zł. termin opóźnienia zapłaty wskazany na 06.06.2011r. jest nie wykazany nie zasługuje na uwzględnienie. Termin płatności faktury (...), opiewającej na kwotę 50.313,61 zł., wyznaczono na dzień 05.06.2011r. To pozwany powinien wykazać, że do dnia 05.06.2011r. Zapłacił umówioną cenę. Skoro takiego dowodu nie przedłożono, to Sąd uznaje za zasadne roszczenie zapłaty kwoty 5.308,78 zł z terminem naliczania odsetek ustawowych od dnia 06.06.2011r.

Zgłoszony na rozprawie zarzut nieważności umów, z uwagi na stan zdrowia psychicznego pozwanego, nie został udowodniony, gdyż nie przeprowadzono dowodu z opinii psychiatrycznej. Pozwany nie wpłacił zaliczki na poczet kosztów przeprowadzenia takiego dowodu.

Powodowi należą się odsetki ustawowe na mocy art. 481 § 1 i 2 k.c. Przy czym sprzedający nie zgłosił żądania zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 01.01.2016 roku. Sąd jest związany żądaniem pozwu (art. 321 k.p.c.).

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w pkt I sentencji wyroku.

O kosztach postanowiono na mocy art. 98 § 1 k.p.c. Pozwany przegrała spór w całości i dlatego została obciążony kosztami procesu. Wysokość tych kosztów wynika z opłaty sądowej uiszczonej przez powoda w kwocie 1.043,00 zł., wynagrodzenia pełnomocnika powoda w kwocie 2.400,00 zł. i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 17,00 zł.

SSR Krzysztof Kędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Marciniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Kędzia
Data wytworzenia informacji: